ปีงบ 55

เดือน  ตุลาคม 2554

เดือน  พฤศจิกายน 2554

เดือน  ธันวาคม 2554

เดือน  มกราคม 2555

เดือน  กุมภาพันธ์  2555

เดือน  มีนาคม 2555

เดือน  เมษายน 2555

เดือน  พฤษภาคม 2555

เดือน  มิถุนายน  2555

เดือน  กรกฎาคม 2555

เดือน  สิงหาคม 2555

เดือน  กันยายน  2555

ปีงบ 56

เดือน  ตุลาคม 2555

เดือน  พฤศจิกายน 2555

เดือน  ธันวาคม 2555

เดือน  มกราคม 2556

เดือน  กุมภาพันธ์ 2556

เดือน มีนาคม 2556

เดือน เมษายน 2556

เดือน พฤษภาคม 2556

เดือน มิถุนายน 2556

เดือน กรกฎาคม 2556

เดือน สิงหาคม 2556

เดือน กันยายน 2556

ปีงบ 57

เดือน ตุลาคม 2556 ไม่ขายบัตร

เดือน พฤศจิกายน 2556 ไม่ขายบัตร

เดือน ธันวาคม 2556

เดือน มกราคม 2557

เดือน กุมภาพันธ์ 2557

เดือน มีนาคม 2557

เดือน เมษายน 2557

เดือน พฤษภาคม 2557

เดือน มิถุนายน 2557

เดือน กรกฎาคม 2557

เดือน สิงหาคม 2557

เดือน กันยายน 2557

ยอดรวมต่างด้าวปี 2553

ยอดรวมต่างด้าวปี 2554

ยอดรวมต่างด้าวปี 2555 

Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.